Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr

  1. před vodoměrem,
  2. bez uzavřené písemné smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu s ní,
  3. přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný, nebo
  4. přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením.

 

Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění

  1. bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní,
  2. v rozporu s podmínkami stanovenými pro odběratele kanalizačním řádem, nebo
  3. přes měřicí zařízení neschválené provozovatelem nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné.