otevřít v samostatném okně | stáhnout v PDF

Tento dokument je vydán pro potřeby investorů uvažujících o vkladu (darování) vybudované vodohospodářské infrastruktury do majetku VHS Olomouc, a.s. (dále jen VHS).

 

Vzhledem k zájmu o napojení na náš vodohospodářský infrastrukturní majetek si dovolujeme uvést následující požadavky:

 1. v rámci přípravy projektové dokumentace nebo investičního záměru si investor projedná s našim smluvním provozovatelem, kterým je MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (dále jen MOVO) technické možnosti napojení a získá jejich vyjádření (resp. souhlas),
 2. pokud investor uvažuje s předáním vodovodu (kanalizace) obci a ta s následným vkladem do VHS nebo přímým darováním VHS, musí v rámci PD a realizace dodržovat „ Technické podmínky pro přípravu a realizaci staveb“ (tzn. používat jen schválený materiál sítí, armatur a objektů),
 3. o darování infrastrukturního vodohospodářského majetku je možné uvažovat jen při splnění následujících kritérií:
  1. vybudovaný veřejný vodovod nebude mít investiční náklad (dále jen IN) na jednoho ekvivalentního obyvatele (1 EO) vyšší než 55 000 1 Kč bez DPH,
  2. vybudovaná veřejná kanalizace nebude mít IN na jednoho ekvivalentního obyvatele (1 EO) vyšší než 60 000 2 Kč bez DPH,

  Celkové IN veřejného vodovodu (kanalizace) předkládá investor akce a VHS ji ověřuje dle kalkulací plánu obnovy. Do IN musí být zahrnut i podíl komunikací (chodníků), jestliže je nová infrastruktura pod nimi uložena,
  Poznámka: 1 EO = 1 obyvatel (odběratel pitné vody/producent odpadní vody). 1 RD = 3,5 EO a 1 byt = 2,5 EO. V případě odběru/produkce pro průmysl, služby, zemědělství bude postupováno dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. nebo dle konkrétní kalkulace,

 4. před vydáním územního povolení si investor vybere z nabízených možností 1 – 5 z „Podmínek pro napojení na vodohospodářskou infrastrukturu v majetku Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s.“ a pokud se rozhodne pro vklad (dar) var. 5, vyplní a podepíše vzorovou žádost „Žádost o vklad (darování) vodohospodářské infrastruktury“ [.docx],
 5. následně projektant dokončí dokumentaci, která musí respektovat „Technické podmínky pro přípravu a realizaci staveb“. Naše společnost k takové PD vydá stanovisko a akce může dospět do fáze vydání vodoprávního povolení,
 6. před zahájením stavebních prací nás bude investor nebo vybraný zhotovitel kontaktovat a umožní nám kontrolu na staveništi. V každém případě musíme být přizváni ke kontrole: použitých materiálů, potrubí vodovodu/stoky, provádění hutnění obsypu a k tlakové zkoušce,
 7. po ukončení výstavby si investor připraví následující doklady:
  • dokumentaci skutečného provedení díla (1x na CD ve formátu *.dgn (dwg)),
  • geodetické zaměření (ve formátu *.dgn – struktura souboru geodetického zaměření je stanovena – lze ji poskytnout),
  • prohlášení o shodě a další atesty od použitých materiálů,
  • protokol o tlakové zkoušce,
  • v příp. vodovodu navíc protokol o zkoušce požárních hydrantů, doklady o proplachu a desinfekci, zkrácený hygienický rozbor vody (vyhovující) a  protokol o funkčnosti identifikačního vodiče,
   v příp. kanalizace navíc kamerový záznam potrubí a šachet).
  • originál „Smlouvy o zřízení služebnosti (věcném břemenu)“ [.docx] k vybudovanému vodovodu (kanalizaci) a to ke všem dotčeným pozemkům. Tento dokument musí být potvrzený Katastrem nemovitostí.

  Všechny předané doklady musí být min. ve dvou písemných vyhotoveních (1x pro VHS a 1x pro MOVO),

 8. před zahájením kolaudačního řízení doručí investor na VHS vyplněnou „Darovací smlouvu“ [.docx] (až na chybějící č.j. kolaudačního rozhodnutí), která bude z jeho strany již podepsaná,
 9. po kolaudaci VHS doplní č.j., smlouvu podepíše a jedno paré vrátí zpět investorovi. Tím bude celý proces ukončen a MOVO může začít nový úsek provozovat a napojovat nemovitosti (za předpokladu, že jsou vyřízené žádosti o napojení k veřejnému vodovodu (kanalizaci) a povolení k realizaci přípojek),

 

Závěr:

Tyto podmínky platí pro dary infrastrukturního majetku do výše 1 000 000,- Kč bez DPH. V případě většího rozsahu majetku je zapotřebí předložit tento záměr nejdříve v představenstvu společnosti k projednání a v případě jeho schválení pokračovat v další přípravě akce.

Pokud se budou řešit vklady infrastrukturního majetku do základního jmění společnosti je nutné uvedený záměr nejprve schválit představenstvem a následně o něm musí rozhodnout i valná hromada společnosti, která se problematikou vkladů zabývá ve dvouletých cyklech.

 

Zpracováno dne 21. prosince 2020
Vypracoval: Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek

 

[1] Určená hodnota byla stanovena dle zkušeností a má vazbu i na kritéria stanovená OPŽP 2014-2020 (cíl 1.2)
[2] Určená hodnota byla stanovena dle zkušeností a má vazbu i na kritéria stanovená OPŽP 2014-2020 (cíl 1.1)