otevřít v samostatném okně | stáhnout v PDF

Tento dokument je vydán pro potřeby investorů uvažujících o připojení na vodohospodářskou infrastrukturu VHS Olomouc, a.s. (dále jen VHS) a vychází z § 8 odst. 4 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Nejedná se však o detailní výčet všech kroků nutných ke zdárnému předání majetku nebo zajištění jeho provozování. Základním dokumentem je zákon „o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a doplňujících vyhlášek.

 

Z hlediska budoucího napojení na vodohospodářskou infrastrukturu v majetku VHS jsou možné tyto varianty (za předpokladu splnění všech dále uvedených požadavků):

 1. Investor nového vodovodu (kanalizace) zrealizuje a zkolauduje dílo, to zůstane v jeho vlastnictví a zajistí si jiného odborného provozovatele než má VHS.
  Základní požadavky:
  – v místě napojení nebo v jeho těsné blízkosti vybudovat měrnou šachtu (přesné vystrojení šachty bude odsouhlaseno při vstupním jednání s provozovatelem dle místních podmínek),
  – uzavřít písemnou dohodu dvou provozně souvisejících vlastníků dle §8 zákona 274/2001 Sb.,
  – s MOVO uzavřít smlouvu o předané vodě.
 2. Po dostavbě a zkolaudování zůstane vodovod (kanalizace) ve vlastnictví investora, ale provoz si zajistí přes stejného provozovatele jako má VHS.
  Základní požadavky:
  – v místě napojení nebo v jeho těsné blízkosti vybudovat měrnou šachtu (přesné vystrojení šachty bude odsouhlaseno při vstupním jednání s provozovatelem dle místních podmínek),
  – uzavřít písemnou dohodu dvou provozně souvisejících vlastníků dle §8 zákona 274/2001 Sb.,
  – s MOVO uzavřít smlouvu o provozování.
 3. Po dostavbě a zkolaudování bude vodovod (kanalizace) předán obci a ta si zajistí jiného odborného provozovatele než má VHS.
  Základní požadavky:
  – stejné jako pro variantu 1.
 4. Po dostavbě a zkolaudování bude vodovod (kanalizace) předán obci, ale provoz bude zabezpečovat přes stejného provozovatele jako má VHS.
  Základní požadavky:
  – stejné jako pro variantu 2.
 5. Po dostavbě a zkolaudování bude vodovod (kanalizace) předán (darován) VHS.
  Základní požadavky:
  – pokud není vybudovaný vodovod (kanalizace) rozsáhlý (tzn. bez nutnosti vzniku samostatného měřící okrsku, není nutné budovat měrnou šachtu,
  – před kolaudací na VHS doručit „Darovací smlouvu“ [.docx] (podepsaná investorem díla) a po vydání kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) bude do smlouvy doplněno č.j. a podepsána i VHS. V tomto případě není třeba uzavírat písemnou dohodu dvou provozně souvisejících vlastníků dle §8 zákona,
  – detailní požadavky vztahující se k bodu 5 jsou řešeny v samostatném dokumentu „Podmínky pro nabývání vodohospodářského majetku“.

 

Pokud máte zájem o napojení na náš vodohospodářský infrastrukturní majetek, tak si dovolujeme uvést další podrobnější požadavky, které se vztahují k bodům 14:

 1. napojení musí být technicky možné a nesmí významně zhoršit současné tlakové poměry nebo kapacitní možnosti sítě (doložit výpočtem nebo skutečným měřením na síti),
 2. návrh a stejně tak i zrealizované dílo musí splňovat technické požadavky ČSN a zákonné předpisy ČR. Rovněž použitý materiál sítě, armatur a příp. objektů musí splňovat kvalitativní a hygienické parametry dané legislativou,
 3. před zahájením stavebního řízení nám musí být předloženo stanovisko smluvního provozovatele, kterým je MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (dále jen MOVO), ve kterém bude odsouhlaseno místo napojení včetně technických podmínek a uveden způsob zabezpečení budoucího provozování,
 4. pokud tomu nebrání technické možnosti nebo bilanční limity vydá VHS souhlas s realizací díla. Přílohou bude i návrh „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně související infrastruktury“ [.docx],
 5. s MOVO musí být v dostatečném předstihu projednán a odsouhlasen způsob napojení včetně technických podmínek a omezení,
 6. bez souhlasu MOVO nesmí být prováděna žádná manipulace se stávající infrastrukturou,
 7. do termínu kolaudace musí investor zajistit následující dokumenty:
  – dokumentaci skutečného provedení díla (1x na CD ve formátu *.dgn (dwg)),
  – geodetické zaměření (ve formátu *.dgn),
  – prohlášení o shodě a další atesty od použitých materiálů,
  – protokol o tlakové zkoušce,
  v příp. vodovodu navíc protokol o zkoušce požárních hydrantů, doklady o proplachu a desinfekci, zkrácený hygienický rozbor vody (vyhovující) a  protokol o funkčnosti identifikačního vodiče,
  v příp. kanalizace navíc kamerový záznam potrubí a šachet),
  aby bylo možné doplnit Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně související infrastruktury.
 8. před zahájením kolaudačního řízení doručí investor na VHS vyplněnou (až na chybějící č.j. kolaudačního rozhodnutí) a z jeho strany podepsanou „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně související infrastruktury“ (s VHS) a „Smlouvu o provozování nebo o vodě předané“ (s MOVO)
 9. po kolaudaci VHS doplní do Dohody č.j., tu podepíše a jedno paré vrátí zpět investorovi. Tím bude celý proces ukončen a provozovatel může začít nový úsek provozovat a napojovat nemovitosti (za předpokladu, že jsou vyřízené žádosti o napojení k veřejnému vodovodu (kanalizaci) a povolení k realizaci přípojek),

 

Závěr:

U varianty č. 3 a 4 je možné uvažovat s následným vložením vodovodu (kanalizace) do majetku VHS Olomouc, a.s., jestliže se jedná o akcionáře společnosti. V tomto případě půjde o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem tvořeným nově zrealizovanou vodohospodářskou infrastrukturou a to na základě uzavřené smlouvy, která musí být schválena valnou hromadou společnosti a usnesením Zastupitelstva obce. Před jejím schválením musí být navíc vyhotoven znalecký posudek, který stanoví cenu a předávací protokol, který bude obsahovat veškeré požadované doklady. I pro tyto případy platí zásady obsažené v dokumentaci „Podmínky pro nabývání vodohospodářského majetku“.

Pokud má majetek v budoucnu (nejdéle do 5-ti roků od kolaudace díla a výjimečně v případě existence dotačního titulu do 10-ti roků) převzít do majetku naše společnost, požadujeme kromě předání požadovaných dokladů, být s dostatečným předstihem informování o zahájení realizace a mít možnost vstupu na pozemek z důvodu kontroly prováděných prací. Jedná se zejména o kontrolu použitého materiálu, který bude po zásypu nepřístupný a provedení obsypu potrubí. Nejpozději před zahájením stavebního řízení nám musí být předložena PD k připomínkám (zde mohou být uplatněny technické připomínky, které zohledňují provozní zkušenosti nebo kvalitativní požadavky). Přesné technické podmínky pro výstavbu vodovodu (kanalizace) jsou obsaženy v samostatném dokumentu „Technické podmínky pro přípravu a realizaci staveb“.

 

 

Přehledné schéma Podmínek napojení na vodohospodářskou infrastrukturu VHS

Přehledné schéma Podmínek napojení na vodohospodářskou infrastrukturu VHS

 

Aktualizováno dne 21. prosince 2020
Vypracoval: Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek