Vodné je právo na úplatu ve prospěch vlastníka vodovodu nebo provozovatele ve smyslu § 8 odst. 13 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem, a není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu. Vodné je úplatou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním.

Stočné (odvod odpadních splaškových vod) je právo na úplatu ve prospěch vlastníka vodovodu nebo provozovatele ve smyslu § 8 odst. 14 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace. Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním, čištěním, nebo jiným zneškodňováním odpadních vod.

Další Obecné informace

Komu patří veřejný vodovod a kanalizace?

V rámci okresu Olomouc najdeme 3 vodohospodářské společnosti (VHS Olomouc, a.s., VHS Sitka s.r.o. a VHS Čerlinka s.r.o.), které vlastní vodovody a kanalizace. Největším vlastníkem je pak město Olomouc a další města a obce v regionu. Největším provozovatelem v okrese je Moravská vodárenská, a.s., která má uzavřeny provozní smlouvy s městem Olomouc, VHS Olomouc, a.s. a řadou dalších obcí.

Rozsah majetku VHS Olomouc, a.s. je patrný z těchto internetových stránek (sekce majetek a investice).

Kdo schvaluje cenu vodného a stočného?

Nájemce (Moravská vodárenská, a.s.) je oprávněn vybírat od odběratelů úplatu za odběr vody z vodovodní sítě a za odvádění odpadních vod kanalizační sítí na svůj účet. Výše vodného a stočného se stanoví vždy pro období jednoho roku, přičemž se uplatňuje princip jednotné ceny. Návrh výše vodného a stočného zpracuje nájemce podle právních a cenových předpisů a předkládá ho pronajímateli (představenstvu VHS Olomouc, a.s.) k připomínkám a schválení.

V § 8 zákona č. 274/2001 Sb. – o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu jsou uvedeny náležitosti, které musí smlouva s odběratelem splňovat. Kalkulace ceny vodného a stočného vychází z platných předpisů pro věcně usměrňované ceny, viz. Cenový věstník MF ČR.

Proč je pitná voda občas cítit chlorem?

Kvalita vody je sice stanovena zákonem (resp. vyhláškou) a v drtivé míře nemáme problém s jejím dodržováním. Existuje však řada faktorů, které na ni vliv mají (např. typ vody v daném prameništi, účinnost úpravny vody, sezónní výkyvy v kvalitě a teplotě, stáří vody v distribuční síti, …).

Pokud by neexistovala vyhláška o kvalitě vody, bylo by možné vodu vyčistit a dále ji již hygienicky nezabezpečovat a dodávat přímo odběratelům. V tomto případě by odpadly občasné stížnosti na zápach chloru. To je však nemožné z důvodu dodržování předpisů a z důvodů možného druhotného znečištění při dopravě (např. při poruše řadu). Jsme tedy nuceni u všech zdrojů provádět hygienické zabezpečení plynným chlorem nebo dávkováním chlornanu sodného (další možnost chlordioxid se nám příliš neosvědčil). Někteří odběratelé tedy mohou cítit z vody zbytkový chlor, jehož min. množství je stanoveno předpisy a je taktéž pravidelně kontrolováno.

Tyto negativní dopady lze zmírnit krátkým odvětráním napuštěné vody. Další možností je použití filtrů s aktivním uhlím, což však nedoporučujeme zejména proto, že při nárazovém používání je jejich účinnost problematická a hrozí i druhotné biologické znečištění.

Proč někdy teče „bílá“ voda?

Tento jev se nejvíce projevuje při napouštění vody přes perlátory. Je však ovlivněn i koncovkou kohoutu a rychlostí vypouštěné vody. Jde o krátkodobé, ale silné provzdušnění, které se projeví výskytem velkého množství bublinek. Stačí chvíli počkat a dojde k uvolnění bublinek a opětovné průzračnosti pitné vody.

Někdy může jít i o vliv zavzdušnění vodovodní sítě při odstávkách nebo haváriích. V tomto případě může provzdušnění trvat déle, ale pokud s do několika hodin stav nezlepší, volejte prosím na ohlašovnu poruch. Lze zabezpečit mimořádné odvzdušnění řadu nebo jeho proplach.

Proč někdy teče „rezavá“ voda?

V tomto případě se bohužel taktéž jedná o běžný jev, ke kterému dochází při styku vnitřního povrchu potrubí se vzduchem (většinou při havárii spojené s nutností odstavení a vypuštění části potrubí). Mírné zakalení vody v drtivé většině případů neznamená ovlivnění kvality až na parametr množství železa v pitné vodě – to však není příčinou jakýchkoliv zdravotních komplikací. Pokud takový stav zaznamenáte, proveďte prosím odpuštění vody (nikoliv však zapnutím pračky, protože větší obsah železa se může projevit zabarvením prádla) a pokud se stav nezlepší, volejte poruchovou službu vodáren – 840 668 668.

Abychom tyto negativní dopady snižovali, provádíme již řadu let cementace ocelových řadů, jejich vložkování PE potrubím nebo výměny starých ocelových a litinových řadů.

Mnohdy však tyto problémy se zakalením vznikají v domovním rozvodu např. při opravě vodovodní baterie. Jindy může zakalení způsobit i Váš soused např. velkým odběrem při napouštěním bazénu.

Proč dochází ke kolísání tlaku v síti?

Aby byla zajištěna doprava pitné vody i do výše položených objektů nebo výškových budov je zapotřebí v rozvodné síti udržovat určitý přetlak. Navíc to je i ochrana před kontaminací při poruše (pitná voda vytéká z potrubí a zemina se nedostane do dovnitř). Minimální a maximální hodnotu tlaku stanovuje vyhláška a ve všech našich lokalitách ji dodržujeme.

Vzhledem k rozdílnému proudění v potrubí (resp. kolísání odběrů) dochází i ke kolísání tlaku v rozvodné síti. V noci bývá tlak nejvyšší a při maximálních odběrech naopak nejnižší. Čím je rozvodné potrubí menší, tím je náchylnější k těmto výkyvům. Znatelný pokles tlaku tedy, může způsobit např. požární odběr, soused napouštějící bazén nebo velký odběr v průmyslové zóně. Stejně tak tomu bude při poruše vodovodního řadu, kdy voda ve větším množství vytéká do země či stříká z chodníku.

Základní rady pro odběratele

Tak jako cokoliv jiného, potřebuje mít zajištěnou řádnou péči i vodovodní a kanalizační přípojka. A proč? – Protože jen bezproblémová vodovodní přípojka Vám může dopravit pitnou kvalitní vodu až do objektu a nezpůsobí Vám vytopení sklepa či poruchu v chodníku před domem.

 

Kdo nic neví o své přípojce a vnitřním rozvodu vody může očekávat následující:

  • zhoršení kvality v důsledku usazenin či koroze (zejména ocelové potrubí je náchylné ke korozi a postupně dochází k „zarůstání“ vnitřního profilu),
  • staré přípojky a rozvody z olověných trub ovlivňují kvalitu vody a mohou způsobovat i poškození zdraví,
  • nekvalitní nebo poškozené potrubí nemusí vydržet vnitřní tlak a praskne – což může skončit vyplavením bytu nebo dlouhodobým únikem vody (např. do podloží), který se pozná až při pravidelném odečtu. Máme případy, kdy odběratelé musí uhradit až násobky běžných plateb!

 

Co je tedy dobré vědět nebo zjistit:

  • Podívejte se do dokumentace jak stará je Vaše přípojka a z jakého je materiálu. Případně zajděte do sklepa či vodoměrné šachty a zjistěte alespoň z jakého materiálu je přívodní potrubí. Přípojky se většinou budovaly z ocelových či pozinkovaných trub, olověného potrubí a polyetylénu.
  • Pokud je přípojka z oceli starší 50-ti let uvažujte o její výměně. Olověné potrubí má sice delší životnost, ale je zdravotně závadné (určitě vyměnit). Pokud je potrubí z PE můžete zatím být celkem v klidu. I zde však existuje řada výjimek (zásypy kamením, pohyby podloží, otřesy nebo dynamické zatížení od dopravy, malá hloubka uložení, …) – hold nic není 100%.
  • Pokud budete uvažovat o nové přípojce, doporučujeme ji zřídit z polyetylénu PE 100 nebo ještě lépe z PE 100 RC (zasíťovaný polyetylen odolnější proti trhlinám) a řádně ji obsypat pískem nebo zeminou bez kamenů. A kdo chce být skoro dokonalý, ať si potrubí uloží do chráničky (o dramatické navýšení nákladů nejde, poruchu poznáte okamžitě a při další výměně se již nemusíte zabývat výkopem, který je nejdražší).
  • Přípojka končí místem kde je osazen vodoměr (ten je v majetku vlastníka veřejného vodovodu) a dál navazuje vnitřní rozvod vody v budově. Samozřejmě záleží i na kvalitě a stavu vnitřního rozvodu, který vede až k vodovodní baterii.

 

Co doporučujeme:

  • V době dovolených nebo v noci je voda ve vodovodní přípojce a vnitřních rozvodech bez pohybu a zvyšuje se riziko jejího ovlivnění okolním prostředím. Je tedy vhodné ráno před požitím pitné vody nebo napuštěním varné konvice provést její odpuštění (odkalení). Přibližně 30 sekund nechte vodu téci nebo 1 – 2 spláchněte na WC.
  • Odjíždíte na dovolenou? – nezapomeňte uzavřít Vaši přípojku u vodoměru (uzávěr před nebo za vodoměrem). Nepřekvapí Vás při návratu vytopený byt a vysoká úhrada za vodné.
  • Před zimním období ověřte, zda je Vaše potrubí chráněno proti zamrznutí. Totéž platí i pro vodoměr – v případě jeho poškození budete hradit vzniklou škodu.