FAQInformace pro zákazníky

Kdy může dodavatel omezit nebo přerušit dodávku vody?

Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení,

 1. při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
 2. nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost nebo tlak vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
 3. neumožní-li odběratel provozovateli, po jeho opakované písemné výzvě, přístup k vodoměru, přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace za podmínek uvedených ve smlouvě uzavřené podle § 8 odst. 6,
 4. bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,
 5. neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
 6. při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo
 7. v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů.

Další Informace pro zákazníky

Proč mám smlouvu uzavřenou s Moravskou vodárenskou, a.s.?

V návaznosti na uzavřenou smlouvu o provozování (platná od 1. 4. 2020) s Moravskou vodárenskou, a.s. je provozovatel pověřen uzavírat smlouvy s odběrateli, zajišťovat provoz, opravy a údržbu, vést evidenci, vypracovat a zasílat vyúčtování a řadu dalších činností. Smlouva je uzavřena do 31.3.2025.

Kdo má povinnost platit za odvádění srážkových vod?

Srážkové vody jsou odpadní vody z dešťových srážek ze střech a ostatních ploch, vypouštěné odběratelem do veřejné kanalizace.

V zákoně č. 274/2001 Sb. – o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je uvedeno, že: Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Z uvedeného zákonného ustanovení vyplývá, že občané, kteří v nemovitosti bydlí a nepodnikají v ní, neplatí v současné době za srážkové vody. Povinnost platit za srážkové vody se tedy vztahuje pouze na právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele, kteří v nemovitostech podnikají.

Podle čeho se účtuje odběrateli vodné a stočné

Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem podle zvláštních právních předpisů. Jiný způsob určení množství dodané vody může stanovit v odůvodněných případech pouze vlastník vodovodu, popřípadě provozovatel vodovodu, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, a to se souhlasem odběratele.

Vodoměrem registrované množství dodané vody nebo jiným způsobem určené množství dodané vody je podkladem pro vyúčtování dodávky (fakturaci) vody.

Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřicím zařízením, jestliže to stanoví kanalizační řád. Umístění a typ měřicího zařízení se určí ve smlouvě uzavřené mezi odběratelem a vlastníkem vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatelem; nedojde-li k uzavření smlouvy, určí umístění a typ měřicího zařízení vodoprávní úřad. Měřicí zařízení podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů a toto ověřování zajišťuje na své náklady odběratel. Provozovatel je oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měřicího zařízení a odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k tomuto měřicímu zařízení.

Jaké povinnosti a práva má k vodoměru jeho vlastník a jaké odběratel?

Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené vlastníkem, popřípadě provozovatelem vodovodu. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání provozovatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku. Odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru bez souhlasu provozovatele je nepřípustný a provozovatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci.

Provozovatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, přičemž odběratel je povinen poskytnout provozovateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí provozovatel neprodleně písemně odběrateli. Vodoměr podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru.

Kdy dochází k neoprávněnému odběru nebo vypouštění?

Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr

 1. před vodoměrem,
 2. bez uzavřené písemné smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu s ní,
 3. přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný, nebo
 4. přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením.

 

Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění

 1. bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní,
 2. v rozporu s podmínkami stanovenými pro odběratele kanalizačním řádem, nebo
 3. přes měřicí zařízení neschválené provozovatelem nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné.

Chci zřídit přípojku na vodovod nebo odbočku na kanalizaci

Pokud se vaše nemovitost nachází v oblasti, kde máme veřejný vodovod nebo kanalizační síť (MAPA NAŠEHO MAJETKU) a máte zájem o připojení kontaktujte naši společnost prostřednictvím našeho VYJADŘOVACÍHO PORTÁLU. V závislosti na důvodu žádosti je možné, že bude třeba doložit projektovou dokumentaci zamýšlené přípojky (účel žádosti pro povolení stavby). Projektová dokumentace by měla být provedena v souladu s našimi obecnými podmínkami a standardy (v sekci ke stažení na našich www stránkách) předejdete tak možným komplikacím.

V poslední fázi pak budete jednat s naším smluvním provozovatelem, kterým je Moravská vodárenská, a.s. Budete mu předkládat žádost o zřízení vodovodní přípojky a případně s ním uzavírat smlouvu o realizaci a v konečné fázi smlouvu o dodávce vody/odvádění odpadních vod.