pro zákazníky

Úvodní stránka/pro zákazníky
13.5. 2020

Chci zřídit přípojku na vodovod nebo odbočku na kanalizaci

2020-12-22T12:59:47+01:0013. 5. 2020|

Pokud se vaše nemovitost nachází v oblasti, kde máme veřejný vodovod nebo kanalizační síť (odkaz na mapku) a máte zájem o připojení kontaktujte naši společnost. V rámci první fáze Vám pravděpodobně bude stačit informace o poloze našeho veřejného vodovodu nebo kanalizace, kterou získáte např. na webových stránkách MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s nebo se můžete obrátit na e-mail: zadosti@vhs-ol.cz. [...]

28.1. 2015

Základní rady pro odběratele

2016-12-28T09:42:20+01:0028. 1. 2015|

Tak jako cokoliv jiného, potřebuje mít zajištěnou řádnou péči i vodovodní a kanalizační přípojka. A proč? – Protože jen bezproblémová vodovodní přípojka Vám může dopravit pitnou kvalitní vodu až do objektu a nezpůsobí Vám vytopení sklepa či poruchu v chodníku před domem.   Kdo nic neví o své přípojce a vnitřním rozvodu vody může očekávat následující: zhoršení [...]

28.1. 2015

Kdy může dodavatel omezit nebo přerušit dodávku vody?

2016-12-28T09:36:37+01:0028. 1. 2015|

Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení, při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích, nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost nebo tlak vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku, neumožní-li odběratel provozovateli, [...]

28.1. 2015

Kdy dochází k neoprávněnému odběru nebo vypouštění?

2016-12-28T09:36:57+01:0028. 1. 2015|

Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr před vodoměrem, bez uzavřené písemné smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu s ní, přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný, nebo přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením.   Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je [...]

28.1. 2015

Jaké povinnosti a práva má k vodoměru jeho vlastník a jaké odběratel?

2016-12-28T09:36:50+01:0028. 1. 2015|

Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené vlastníkem, popřípadě provozovatelem vodovodu. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání provozovatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku. Odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit [...]

28.1. 2015

Podle čeho se účtuje odběrateli vodné a stočné

2016-12-28T09:37:03+01:0028. 1. 2015|

Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem podle zvláštních právních předpisů. Jiný způsob určení množství dodané vody může stanovit v odůvodněných případech pouze vlastník vodovodu, popřípadě provozovatel vodovodu, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, a to se souhlasem odběratele. Vodoměrem registrované množství dodané vody nebo jiným způsobem určené množství dodané vody je [...]

28.1. 2015

Kdo má povinnost platit za odvádění srážkových vod?

2016-12-28T09:37:19+01:0028. 1. 2015|

Srážkové vody jsou odpadní vody z dešťových srážek ze střech a ostatních ploch, vypouštěné odběratelem do veřejné kanalizace. V zákoně č. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je uvedeno, že: Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací [...]

28.1. 2015

Kdo schvaluje cenu vodného a stočného?

2016-12-28T09:44:42+01:0028. 1. 2015|

Nájemce (MOVO, a.s.) je oprávněn vybírat od odběratelů úplatu za odběr vody z vodovodní sítě a za odvádění odpadních vod kanalizační sítí na svůj účet. Výše vodného a stočného se stanoví vždy pro období jednoho roku, přičemž se uplatňuje princip jednotné ceny. Návrh výše vodného a stočného zpracuje nájemce podle právních a cenových předpisů a předkládá [...]

28.1. 2015

Co je vodné a stočné?

2016-12-28T09:44:34+01:0028. 1. 2015|

Vodné je právo na úplatu ve prospěch vlastníka vodovodu nebo provozovatele ve smyslu § 8 odst. 13 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem, a není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru [...]

Přejít nahoru