Popis investice

V červnu roku 2001 byla podepsána smlouva s dodavatelem stavby, který vzešel z veřejné obchodní soutěže. Po rekonstrukci, která má být dokončena v březnu 2003 bude ČOV schopna dodržovat jak požadavky současného vodního zákona, tak i směrnici Evropského společenství č. 91/271/EHS. Kompletní rekonstrukce ČOV spočívá v nahrazení dvoustupňové šnekové ČS a hrubého mechanického předčištění za kompaktní jednotku HUBER a novou ČS vystrojenou ponornými čerpadly. Dále bude zrekonstruována usazovací nádrž, rozdělovací komora, aktivační nádrž, vyhnívací nádrže a provozní budovy. Nově je vybudována oběhová aktivace, dvě dosazovací nádrže, objekt třetího stupně čištění, budova dmychárny a budovy garáží. Součástí akce je i výstavba dešťové zdrže s integrovanou ČS před areálem ČOV, přívodní potrubí DN 1 200 a rekonstrukce odlehčovací komory.