Protinávrh a stanovisko představenstva k programu jednání valné hromady svolané na 17. 6. 2016

Představenstvo akciové společnosti

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,

se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 47675772,

oznamuje akcionářům

s poukazem na ust. § 362 odst. 1 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

v souvislosti s valnou hromadou společnosti svolanou na den 17. 6. 2016:

a) protinávrh, který podal k bodu 4 pořadu jednání valné hromady (k dílčímu usnesení uvedenému v pozvánce pod písm. c/) akcionář Mgr. Pavel Filo:  Protinávrh akcionáře k bodu 4 „Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky společnosti za rok 2015 a návrhu na rozdělení disponibilního zisku společnosti za rok 2015“

Vážený pane místopředsedo představenstva, dovolte mi, abych se na Vás v souladu s návrhem programu jednání valné hromady Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s., svolané na 17. 6. 2016, obrátil s následujícím protinávrhem drobného akcionáře. Protinávrh k bodu č. 4, písmeno c) „Návrh na rozdělení disponibilního zisku společnosti za rok 2015“, který činí 21.819.714,43 Kč. Navrhuji, aby za rok 2015 byla vyplacena drobným akcionářům dividenda na 1 akcii ve výši 20,- Kč. Na úhradu této částky navrhuji použít zisk společnosti za rok 2015. Výplatu dividendy navrhuji uskutečnit v období do 3 měsíců od konání valné hromady, a to formou výplaty na pokladně v sídle společnosti. Prosím o zařazení tohoto protinávrhu na program jednání řádné valné hromady Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s., svolané na 17. 6. 2016. Zároveň bych rád vyjádřil naději, že tento návrh bude kladně přijat i ostatními akcionáři.

b) stanovisko představenstva k tomuto protinávrhu: Reakce na protinávrh akcionáře z 9. 6. 2016 – stanovisko ve smyslu ust. § 362 odst. 1 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále „z.o.k.“)

Vážený pane, dne 9. 6. 2016 (mailem v 10.58 hod.) a dne 10. 6. 2016 klasickou poštou jsme od Vás obdrželi protinávrh akcionáře (datovaný 9. 6. 2016 a směrovaný k rukám místopředsedy představenstva) k bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady naší společnosti svolané na den 17.6.2016 v tom smyslu, že je navrhováno, aby z rozdělení zisku byla drobným akcionářům vyplácena dividenda 20,- Kč na 1 akcii (rozumí se zřejmě na 1.000,- Kč nominální hodnoty akcie, neboť společnost emitovala akcie v různých nominálních hodnotách). Shledáváme účelným vysvětlit Vám prostřednictvím této reakce, resp. tzv. stanoviska ve smyslu ust. § 362 odst. 1 z.o.k., základní důvody nereálnosti Vašeho protinávrhu, které jsou zároveň důvody zamítavého stanoviska představenstva jakožto svolavatele valné hromady a zároveň jakožto navrhovatele usnesení obsaženého v pozvánce na ni.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., má základní kapitál 573.230.000,- Kč, takže, aby na nominální hodnotu 1.000,- Kč emitovaných akcií bylo možno vyplácet dividendu 20,- Kč, muselo by být k tomuto účelu vyčleněno 11.464.600,- Kč, což je bezmála polovina disponibilního zisku společnosti za rok 2015. To ovšem v současnosti není možné, obdobně jako to nebylo možné před rokem, kdy jsme Vám odpovídali na obdobný protinávrh, jímž jste dokonce navrhoval dividendu pětinásobně vyšší z disponibilního zisku o zhruba 4 miliony Kč nižšího. Je zřejmě – s ročním odstupem opakovaně – nutné podotknout, že zisk je pro účely schvalování ziskem účetním, naprosto nejde o volné finanční prostředky, za což je mnohdy zisk lidmi neorientujícími se v účetní problematice zaměňován, a vlastně již v účetním období, za něž byl vyčíslen, byl používán jako zdroj krytí pro investice a pro splátky úvěrů (pominou-li se další faktické cesty jeho zužitkování), takže volné prostředky pro vyplácení dividend společnost reálně ani nemá. Blíže by Vám to zřejmě mohl vysvětlit někdo kvalifikovaný v účetnictví, komu mj. můžete předložit i účetní závěrku společnosti, která je k dispozici na webových stránkách společnosti (byla publikována současně s pozvánkou). Částky vyčíslené v účetní závěrce za rok 2015 za uplynulých víc než 5 měsíců od rozvahového data podstatně změnily svou výši a strukturu a musíme poukázat též na to, že společnost se řídí svým dlouhodobým plánem, pokud jde o investice do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury, a stejně tak jako v předchozích letech i v letošním roce je třeba počítat se splátkou dlouhodobého investičního úvěru ve výši 11.765.000,- Kč. Tyto informace ostatně vyplývají i ze stručného zdůvodnění návrhu na rozdělení zisku, jak je obsaženo v pozvánce na valnou hromadu. Pokud je Váš protinávrh míněn vážně též v tom směru, že by dividenda měla být vyplácena pouze „drobným akcionářům“, kterýžto pojem zákon ani stanovy ani žádný jiný nám známý dokument nedefinuje, shledáváme takovýto protinávrh diskriminačním – je naprosto vyloučeno, aby společnost akcionářům, kteří jsou si v základních právech a postavení akcionářů rovni a rozdíly mezi nimi jsou dány pouze počtem hlasů, jimiž jsou oprávněni se podílet na rozhodování valné hromady, vyplácela dividendu jinak než přímo úměrně k podílu hlasů akcionáře na všech hlasech akcionářů společnosti, resp. přímo úměrně k celkové nominální hodnotě akcionářem vlastněných akcií ku základnímu kapitálu společnosti; nepřipouští to ani zákon ani stanovy společnosti, jestliže všechny akcie emitované společností jsou téhož druhu.

Naprosto nereálný a iracionální, zároveň dokonce protizákonný, je Váš protinávrh v části navrhující výplatu dividendy hotově v pokladně v sídle společnosti. Pro naprostou většinu akcionářů – pro ty tzv. „drobné“ – by jen cestovné pro takovouto výplatu přišlo na víc, než by činila dividenda po odpočtu srážkové daně. Ti „bohatší“ akcionáři (rozumí se ti, kteří jsou vlastníci akcií s celkovými nominálními hodnotami vyčíslovanými v desítkách milionů) by takové platby zase nemohli přijmout, resp. nemohly by jim být vyplaceny, s odkazem na omezení hotovostních plateb vyplývající z úpravy zákona č. 254/2004 Sb. v platném znění. V každém případě však z.o.k. v ust. § 348 odst. 3 ukládá společnosti povinnost vyplácet podíly na zisku bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, tzn. akcionářem společnosti oznámený. A je třeba konstatovat ještě jednu podstatnou vadu onoho Vašeho protinávrhu – neřeší totiž co učinit v rámci rozdělení zisku (jak zúčtovat) s tou jeho částí, která by nebyla vyplacena na navržené dividendy.

Pokud jde o právo akcionáře uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady, odkazujeme zejména na ust. § 361 a násl. z.o.k., což je částečně též převzato do úpravy Vám dostupných stanov společnosti – taktéž na webových stránkách společnosti. Váš letošní protinávrh byl doručen týden před datem, na něž je svolána valná hromada, a proto společnost důsledně postupuje v souladu s úpravou § 362 odst. 1 z.o.k., tzn. Váš protinávrh i toto stanovisko představenstva společnosti budou bezodkladně (v technicky nejbližších reálných termínech) oznámeny akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, což znamená uveřejnění plných textů Vašeho protinávrhu i tohoto stanoviska představenstva v Obchodním věstníku a na webových stránkách společnosti a též zaslání písemnou formou všem těm akcionářům, kdož jsou vlastníky akcií znějících na jméno. Váš protinávrh bude v rámci jednání valné hromady k bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady prezentován a stane se předmětem hlasování – ovšem pouze tehdy, pokud by akcionáři přítomní na valné hromadě v předchozím hlasování o návrhu představenstva a dozorčí rady (jak to upravují stanovy ohledně pořadí hlasování o návrzích) onen návrh představenstva a dozorčí rady neschválili.


Aktuální novinky

Výběrové řízení na pozici vedoucí zákaznického centra

Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Vedoucí zákaznického centra

Výběrové řízení na pozici personalistka/mzdová účetní

Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Personalistka/mzdová účetní

Závěrečná fáze obnovy vodovodní sítě v obci Hraničné Petrovice

VHS Olomouc, a. s. aktuálně dokončuje závěrečnou etapu obnovy vodovodních řadů v Hraničných Petrovicích. Nevyhovující technický stav původního potrubí si vyžádal…

Svolání valné hromady na 28. 6. 2024

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Olomouc – Hodolany, Tovární 1059/41, PSČ 772 11, IČO: 47675772, svolává řádnou…