Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 47675772, svolává VALNOU HROMADU akcionářů, která se bude konat dne 17. června 2016 od 13.00 hod. v sídle společnosti s tímto pořadem jednání:

  1. Zahájení a úvodní procedurální jednání (volba funkcionářů valné hromady a schválení jednacího řádu)
  2. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a o roční účetní závěrce za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku za rok 2015
  3. Zpráva o činnosti dozorčí rady, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích a stanovisko dozorčí rady k ní a vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 na základě jejich přezkoumání dozorčí radou a auditorem
  4. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
  5. Doplňující volba člena představenstva společnosti
  6. Usnesení a závěr

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání téhož dne od 12.00 hod.

Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání této řádné valné hromady, tj. 10. červen 2016. Akcionář je na valné hromadě oprávněn hlasovat těmi hlasy, které odpovídají akciím vlastněným akcionářem k rozhodnému dni.

Roční účetní závěrka za rok 2015, zpráva představenstva k bodu 2 pořadu jednání a zpráva představenstva o vztazích v roce 2015 jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech ode dne publikace této pozvánky do dne konání valné hromady, a to vždy od 8.00 do 14.00 hodin. Tytéž dokumenty jsou dostupné ode dne publikace této pozvánky do dne konání valné hromady nepřetržitě na internetových stránkách společnosti www.vhs-ol.cz. Návrh jednacího řádu řádné valné hromady obdrží její účastníci u prezence. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.

Usnesení valné hromady je tvořeno souborem všech rozhodnutí přijatých v průběhu valné hromady hlasováním akcionářů v bodu 4 pořadu jednání. Představenstvo společnosti jakožto svolavatel valné hromady navrhuje akcionářům schválení všech představenstvem v bodu 4 pořadu jednání navrhovaných rozhodnutí, a to:

k bodu 4:

a) Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o výsledcích podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2015.

b) Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2015

c) Valná hromada schvaluje představenstvem navržené rozdělení disponibilního zisku společnosti za rok 2015, který činí 21.819.714,43 Kč, a to příděl do fondu odměn 500.000,- Kč a příděl do fondu výstavby 21.319.714,43 Kč.

Zdůvodnění: Každoročně je povinností valné hromady projednat zprávu představenstva, roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku (na zúčtování hospodářského výsledku) a rozhodnout o nich. Společnost v souladu s platným dlouhodobým plánem (do roku 2020) rozhodujících investic do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury vynakládá vytvořené zdroje ze zisku v jejich naprosté většině k tomuto účelu a zároveň z nich splácí dlouhodobý investiční úvěr – v tom v roce 2015 činily investice 44.345.000,- Kč, pro rok 2016 jsou plánovány ve výši 46.650.000,- Kč, splátky investičního úvěru v roce 2015 činily 11.765.000,- Kč a pro rok 2016 jsou plánovány taktéž ve výši 11.765.000,- Kč.

k bodu 5:

Valná hromada volí na uvolněné místo člena představenstva společnosti Ing. Jaromíra Czmera, bytem Rooseveltova 735/118, 779 00 Olomouc – Nové Sady.

Zdůvodnění: S ohledem na uvolnění jednoho místa člena představenstva v důsledku rezignace Mgr. Filipa Žáčka z osobních a pracovních důvodů, což projednalo představenstvo společnosti dne 12.5.2016, je na toto uvolněné místo navržen shora jmenovaný kandidát, který už v minulosti ve funkci člena představenstva společnosti působil a s její činností a hospodařením je seznámen.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce (delegáta, tj. zástupce obce) na základě písemné plné moci. Každých 1.000,- Kč nominální hodnoty vlastněných akcií představuje jeden hlas. Zástupce akcionáře (delegát) na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgány právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží v prvopise nebo v úředně ověřené kopii výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument osvědčující jejich postavení statutárního orgánu a právo právnickou osobu akcionáře zastupovat. Zástupci či delegáti právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží tytéž doklady jako statutární orgány k osvědčení delegace či správnosti zmocnění k zastupování právnické osoby. Akcionáři, jejich zástupci či delegáti jsou povinni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo obdobným dokumentem. Bez splnění uvedených náležitostí není žádná osoba oprávněna vykonávat na valné hromadě práva akcionáře.

Představenstvo společnosti

 

Vybrané ekonomické ukazatele hospodaření společnosti za období roku 2015

v tis. Kč

Aktiva celkem                                                            971 898               Pasiva celkem                  971 898

Pohledávky za upsaný základní kapitál                           14 231                Vlastní kapitál                       818 341

Dlouhodobý majetek                                                       869 557                 Základní kapitál                    573 230

Oběžná aktiva                                                                      87 798                Cizí zdroje                               153 016

Časové rozlišení                                                                       312                 Časové rozlišení                             541

Výnosy celkem                                                                    66 832                Náklady celkem                       45 012

Výsledek hospodaření                                              21 820