Svolání valné hromady na 17. 6. 2016

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 47675772, svolává VALNOU HROMADU akcionářů, která se bude konat dne 17. června 2016 od 13.00 hod. v sídle společnosti s tímto pořadem jednání:

  1. Zahájení a úvodní procedurální jednání (volba funkcionářů valné hromady a schválení jednacího řádu)
  2. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a o roční účetní závěrce za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku za rok 2015
  3. Zpráva o činnosti dozorčí rady, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích a stanovisko dozorčí rady k ní a vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 na základě jejich přezkoumání dozorčí radou a auditorem
  4. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
  5. Doplňující volba člena představenstva společnosti
  6. Usnesení a závěr

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání téhož dne od 12.00 hod.

Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání této řádné valné hromady, tj. 10. červen 2016. Akcionář je na valné hromadě oprávněn hlasovat těmi hlasy, které odpovídají akciím vlastněným akcionářem k rozhodnému dni.

Roční účetní závěrka za rok 2015, zpráva představenstva k bodu 2 pořadu jednání a zpráva představenstva o vztazích v roce 2015 jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech ode dne publikace této pozvánky do dne konání valné hromady, a to vždy od 8.00 do 14.00 hodin. Tytéž dokumenty jsou dostupné ode dne publikace této pozvánky do dne konání valné hromady nepřetržitě na internetových stránkách společnosti www.vhs-ol.cz. Návrh jednacího řádu řádné valné hromady obdrží její účastníci u prezence. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.

Usnesení valné hromady je tvořeno souborem všech rozhodnutí přijatých v průběhu valné hromady hlasováním akcionářů v bodu 4 pořadu jednání. Představenstvo společnosti jakožto svolavatel valné hromady navrhuje akcionářům schválení všech představenstvem v bodu 4 pořadu jednání navrhovaných rozhodnutí, a to:

k bodu 4:

a) Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o výsledcích podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2015.

b) Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2015

c) Valná hromada schvaluje představenstvem navržené rozdělení disponibilního zisku společnosti za rok 2015, který činí 21.819.714,43 Kč, a to příděl do fondu odměn 500.000,- Kč a příděl do fondu výstavby 21.319.714,43 Kč.

Zdůvodnění: Každoročně je povinností valné hromady projednat zprávu představenstva, roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku (na zúčtování hospodářského výsledku) a rozhodnout o nich. Společnost v souladu s platným dlouhodobým plánem (do roku 2020) rozhodujících investic do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury vynakládá vytvořené zdroje ze zisku v jejich naprosté většině k tomuto účelu a zároveň z nich splácí dlouhodobý investiční úvěr – v tom v roce 2015 činily investice 44.345.000,- Kč, pro rok 2016 jsou plánovány ve výši 46.650.000,- Kč, splátky investičního úvěru v roce 2015 činily 11.765.000,- Kč a pro rok 2016 jsou plánovány taktéž ve výši 11.765.000,- Kč.

k bodu 5:

Valná hromada volí na uvolněné místo člena představenstva společnosti Ing. Jaromíra Czmera, bytem Rooseveltova 735/118, 779 00 Olomouc – Nové Sady.

Zdůvodnění: S ohledem na uvolnění jednoho místa člena představenstva v důsledku rezignace Mgr. Filipa Žáčka z osobních a pracovních důvodů, což projednalo představenstvo společnosti dne 12.5.2016, je na toto uvolněné místo navržen shora jmenovaný kandidát, který už v minulosti ve funkci člena představenstva společnosti působil a s její činností a hospodařením je seznámen.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce (delegáta, tj. zástupce obce) na základě písemné plné moci. Každých 1.000,- Kč nominální hodnoty vlastněných akcií představuje jeden hlas. Zástupce akcionáře (delegát) na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgány právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží v prvopise nebo v úředně ověřené kopii výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument osvědčující jejich postavení statutárního orgánu a právo právnickou osobu akcionáře zastupovat. Zástupci či delegáti právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží tytéž doklady jako statutární orgány k osvědčení delegace či správnosti zmocnění k zastupování právnické osoby. Akcionáři, jejich zástupci či delegáti jsou povinni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo obdobným dokumentem. Bez splnění uvedených náležitostí není žádná osoba oprávněna vykonávat na valné hromadě práva akcionáře.

Představenstvo společnosti

 

Vybrané ekonomické ukazatele hospodaření společnosti za období roku 2015
(
v tis. Kč)

Aktiva celkem 971 898 Pasiva celkem 971 898
Pohledávky za upsaný základní kapitál 14 231 Vlastní kapitál 818 341
Dlouhodobý majetek 869 557 Základní kapitál 573 230
Oběžná aktiva 87 798 Cizí zdroje 153 016
Časové rozlišení 312 Časové rozlišení 541
Výnosy celkem 66 832 Náklady celkem 45 012

 

Výsledek hospodaření: 21 820


Aktuální novinky

Výběrové řízení na pozici vedoucí zákaznického centra

Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Vedoucí zákaznického centra

Výběrové řízení na pozici personalistka/mzdová účetní

Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Personalistka/mzdová účetní

Závěrečná fáze obnovy vodovodní sítě v obci Hraničné Petrovice

VHS Olomouc, a. s. aktuálně dokončuje závěrečnou etapu obnovy vodovodních řadů v Hraničných Petrovicích. Nevyhovující technický stav původního potrubí si vyžádal…

Svolání valné hromady na 28. 6. 2024

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Olomouc – Hodolany, Tovární 1059/41, PSČ 772 11, IČO: 47675772, svolává řádnou…