Svolání valné hromady na 22. 3. 2019

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČO: 47675772,

svolává

na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře, kterým je Statutární město Olomouc valnou hromadu akcionářů v souladu s ust. § 367 zákona o obchodních korporacích a čl. 13 odst. 7 stanov společnosti valnou hromadu, která se bude konat dne 22. 3. 2019 od 13.00 hod. v sídle společnosti s tímto pořadem jednání:

 1. Zahájení a úvodní procedurální jednání (volba funkcionářů valné hromady a schválení jednacího řádu).
 2. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady.
 3. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
 4. Schvalování smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti.
 5. Usnesení a závěr.

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání téhož dne od 12.00 hod. Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání této řádné valné hromady, tj. 15. březen 2019.

Akcionář je na valné hromadě oprávněn hlasovat těmi hlasy, které odpovídají akciím vlastněným akcionářem k rozhodnému dni. Návrh usnesení valné hromady, jehož text je obsahem této pozvánky níže, je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech ode dne publikace této pozvánky do dne konání valné hromady, a to vždy od 8.00 do 14.00 hodin. Tytéž dokumenty jsou dostupné ode dne publikace této pozvánky do dne konání valné hromady nepřetržitě na internetových stránkách společnosti www.vhs-ol.cz.

Návrh jednacího řádu řádné valné hromady obdrží její účastníci u prezence. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.

Důvodem svolání valné hromady je zájem kvalifikovaného akcionáře změnit obsazení orgánů společnosti tak, aby zastoupení statutárního města Olomouce v orgánech společnosti odpovídalo výsledkům komunálních voleb v roce 2018 a umožnilo prosazování zájmu města ve společnosti.

Návrh usnesení valné hromady společnosti:

 • k bodu 2.
  valná hromada odvolává členy představenstva a dozorčí rady společnosti ……
 • k bodu 3
  a) valná hromada volí členy představenstva společnosti ……
  b) valná hromada volí členy dozorčí rady společnosti ……
 • k bodu 4
  valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce mezi společností na straně jedné a členy představenstva společnosti a členy dozorčí rady společnosti na straně druhé.
  Odůvodnění: Tato povinnost vyplývá z ust. § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce (tzn. statutárního zástupce, delegáta jakožto zástupce obce, popř. zástupce na základě písemné plné moci). Každých 1.000,- Kč nominální hodnoty vlastněných akcií představuje jeden hlas. Zástupce akcionáře na základě plné moci nebo delegát obce je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, popř. pověření (usnesení), na jehož základě je delegován. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgány právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží v prvopise nebo v úředně ověřené kopii výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument osvědčující jejich postavení statutárního orgánu a právo právnickou osobu akcionáře samostatně zastupovat. Zástupci či delegáti právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží tytéž doklady jako statutární orgány k osvědčení delegace či správnosti zmocnění k zastupování právnické osoby. Akcionáři, jejich zástupci či delegáti jsou povinni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo obdobným dokumentem. Bez splnění uvedených náležitostí není žádná osoba oprávněna vykonávat na valné hromadě práva akcionáře.

Představenstvo společnosti


Aktuální novinky

Výběrové řízení na pozici vedoucí zákaznického centra

Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Vedoucí zákaznického centra

Výběrové řízení na pozici personalistka/mzdová účetní

Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Personalistka/mzdová účetní

Závěrečná fáze obnovy vodovodní sítě v obci Hraničné Petrovice

VHS Olomouc, a. s. aktuálně dokončuje závěrečnou etapu obnovy vodovodních řadů v Hraničných Petrovicích. Nevyhovující technický stav původního potrubí si vyžádal…

Svolání valné hromady na 28. 6. 2024

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Olomouc – Hodolany, Tovární 1059/41, PSČ 772 11, IČO: 47675772, svolává řádnou…