Svolání valné hromady na 29. 5. 2015

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 7675772, svolává VALNOU HROMADU akcionářů, která se bude konat dne 29. května 2015 od 13.00 hod. v sídle společnosti s tímto pořadem jednání:

  1. Zahájení a úvodní procedurální jednání (volba funkcionářů valné hromady a schválení jednacího řádu)
  2. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a o roční účetní závěrce za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014
  3. Zpráva o činnosti dozorčí rady, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích a stanovisko dozorčí rady k ní a vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 na základě jejich přezkoumání dozorčí radou a auditorem
  4. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014
  5. Projednání a schválení změn ve složení orgánů společnosti
  6. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
  7. Usnesení a závěr

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání téhož dne od 12.00 hod.

Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání této řádné valné hromady, tj. 22. květen 2015. Akcionář je na valné hromadě oprávněn hlasovat těmi hlasy, které odpovídají akciím vlastněným akcionářem k rozhodnému dni.

Roční účetní závěrka za rok 2014, zpráva představenstva k bodu 2 pořadu jednání a zpráva představenstva o vztazích v roce 2014 a typové smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech ode dne publikace této pozvánky do dne konání valné hromady, a to vždy od 8.00 do 14.00 hodin. Tytéž dokumenty jsou dostupné ode dne publikace této pozvánky do dne konání valné hromady nepřetržitě na internetových stránkách společnosti www.vhs-ol.cz. Návrh jednacího řádu řádné valné hromady obdrží její účastníci u prezence. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.

 

Usnesení valné hromady je tvořeno souborem všech rozhodnutí přijatých v průběhu valné hromady hlasováním akcionářů v bodech 4 až 8 pořadu jednání. Představenstvo společnosti jakožto svolavatel valné hromady navrhuje akcionářům schválení všech představenstvem v bodech 4 až 6 pořadu jednání navrhovaných rozhodnutí, a to:

k bodu 4:

a) Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o výsledcích podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2014.

b) Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2014.

c) Valná hromada schvaluje představenstvem navržené rozdělení disponibilního zisku společnosti za rok 2014, který činí 17.786.604,64 Kč, a to příděl do sociálního fondu 400.000,- Kč, příděl do fondu odměn 500.000,- Kč, příděl do fondu výstavby 11.886.604,64 Kč, nerozdělený zisk 5.000.000,- Kč.

Zdůvodnění: Každoročně je povinností valné hromady projednat zprávu představenstva, roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku (na zúčtování hospodářského výsledku) a rozhodnout o nich.

k bodu 5:

a) Valná hromada odvolává všechny členy představenstva a všechny členy dozorčí rady zvolené do těchto orgánů mimořádnou valnou hromadou společnosti konanou 1.4.2011, jimž dosud neskončilo funkční období.

b) Valná hromada volí za členy představenstva společnosti následující osoby:
– Mgr. Miroslava Ferancová, bytem Masarykova 939/56, 779 00 Olomouc – Hodolany
– Mgr. Dalibor Horák, bytem Nemocniční 1194, 783 91 Uničov
– Mgr. Václav Hušek, bytem Trnkova 581/26, 779 00 Olomouc – Nové Sady
– RNDr. Ivan Kosatík, bytem U Reálky 1076/4, 779 00 Olomouc
– Ing. Ivo Kosina, bytem Tovární 1063/15, 779 00 Olomouc – Hodolany
– Ing. Marek Pazdera, bytem 8. května 396, 783 53 Velká Bystřice
– Mgr. Marta Vláčilová, bytem U Reálky 1076/4, 779 00 Olomouc
– Ing. Ivo Vlach, bytem Koželužská 792/17, 779 00 Olomouc
– Mgr. Filip Žáček, bytem Profesora Fuky 1278/10, 779 00 Olomouc – Nová Ulice

c) Valná hromada volí za členy dozorčí rady společnosti následující osoby:
– Ing. Jan Dostál, bytem Slovenská 538/3, 779 00 Olomouc
– Miroslav Kuchválek, bytem Junácká 514/7, 779 00 Olomouc – Nová Ulice
– PaedDr. Miroslav Skácel, bytem Řepčínská 108/16, 779 00 Olomouc – Řepčín

Zdůvodnění: Poněvadž nejbližší obvyklý termín řádné valné hromady společnosti připadne na konec května 2016, což bude zhruba dva měsíce po vypršení pětiletého funkčního období členů orgánů společnosti zvolených mimořádnou valnou hromadou konanou 1.4.2011, přistupuje společnost s předstihem k řešení potenciálního problému, že by orgány společnosti nebyly řádně obsazeny, když nová zákonná úprava nezná dřívější tříměsíční přechodné období pro pokračování ve funkci do volby nových členů orgánů.

k bodu 6:

Valná hromada schvaluje vzorové smlouvy o výkonu funkce mezi společností a všemi členy představenstva a mezi společností a všemi členy dozorčí rady společnosti s účinností od 1.6.2015, a to pro předsedu představenstva, pro místopředsedu představenstva, pro člena představenstva, pro předsedu dozorčí rady a pro člena dozorčí rady, přičemž s konkrétními osobami budou tyto smlouvy uzavřeny bezodkladně po ustavujících jednáních obou těchto orgánů společnosti a zvolení jejich předsedů a místopředsedů.

Zdůvodnění: Veškeré odměňování členů orgánů společnosti v souvislosti s výkonem funkcí v orgánech je podmíněno schválením valné hromady v mezích úpravy § 59 a násl. ZOK.

 

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce (delegáta, tj. zástupce obce) na základě písemné plné moci. Každých 1.000,- Kč nominální hodnoty vlastněných akcií představuje jeden hlas. Zástupce akcionáře (delegát) na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgány právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží v prvopise nebo v úředně ověřené kopii výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument osvědčující jejich postavení statutárního orgánu a právo právnickou osobu akcionáře zastupovat. Zástupci či delegáti právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží tytéž doklady jako statutární orgány k osvědčení delegace či správnosti zmocnění k zastupování právnické osoby. Akcionáři, jejich zástupci či delegáti jsou povinni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo obdobným dokumentem. Bez splnění uvedených náležitostí není žádná osoba oprávněna vykonávat na valné hromadě práva akcionáře.

 

Představenstvo společnosti

 


Vybrané ekonomické ukazatele hospodaření společnosti za období roku 2014 (v tis. Kč)

Aktiva celkem 940 895 Pasiva celkem 940 895
Dlouhodobý majetek 854 103 Vlastní kapitál 783 155
Oběžná aktiva 86 548 Základní kapitál 563 070
Časové rozlišení 244 Cizí zdroje 157 680
Časové rozlišení 60
Výnosy celkem 64 640 Náklady celkem 46 853

 

Výsledek hospodaření: 17 787


Aktuální novinky

Výběrové řízení na pozici vedoucí zákaznického centra

Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Vedoucí zákaznického centra

Výběrové řízení na pozici personalistka/mzdová účetní

Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Personalistka/mzdová účetní

Závěrečná fáze obnovy vodovodní sítě v obci Hraničné Petrovice

VHS Olomouc, a. s. aktuálně dokončuje závěrečnou etapu obnovy vodovodních řadů v Hraničných Petrovicích. Nevyhovující technický stav původního potrubí si vyžádal…

Svolání valné hromady na 28. 6. 2024

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Olomouc – Hodolany, Tovární 1059/41, PSČ 772 11, IČO: 47675772, svolává řádnou…