Majetek
společnosti

Vodohospodářská společnost Olomouc spravuje majetek v celkovém objemu 3,315 mld. Kč. Jedná se o vodohospodářskou infrastrukturu pokrývající převážnou část okresu Olomouc.

Do našeho majetku patří hlavní vodovodní přivaděče, vodojemy, prameniště a úpravny vody a dále některé kanalizace a čistírny odpadních vod.

Na naši vodovodní síť jsou se svojí infrastrukturou napojena města a obce, nebo jejich společnosti, které dodávají vodu koncovým zákazníkům.

V současné době veškerý náš majetek pronajímáme společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Ta ho na základě smlouvy z roku 2000 provozuje, hospodaří na něm a dodává vodu odběratelům. Naše společnost z nájemného zajišťuje větší rekonstrukce, obnovu majetku a jeho rozvoj.

Přehled nejvýznamnějších investic v jednotlivých letech od roku 2000.

6

vodovodů

o celkové délce 290,55 km

19

pramenišť
o celkové vydatnosti 832 l/s

16

vodojemů
o objemu přes 53 tis. m3 vody

3

kanalizační
sítě

s celkovou délkou přes 42 km

6

úpraven
vody
s kapacitou 525 l/s

3

čistírny
vod
s kapacitou 25 tis. ekvivalentních obyvatel
Vodojem Uničov
Prameniště Štěpánov
Úpravna vody Uničov-Šibeník
Vodojem Droždín
Prameniště Brníčko
Vodojem Křelov

Naše vodovody

Do našeho majetku patří vodovody v délce 290,55 km, na kterých provozujeme 16 vodojemů s celkovým objemem přes 53 tis. m3. Vodu z 19 pramenišť o vydatnosti 832 l/s (a z jednoho odběru z toku o celkovém povoleném množství 6,5 l/s) zpracovává 6 úpraven vody a řada čerpacích stanic.

Majetek je členěn do 6 vodovodů:

 • skupinový vodovod Olomouc
 • skupinový vodovod Uničov
 • skupinový vodovod Domašov n/B
 • vodovod Dlouhá Loučka
 • vodovod Křivá
 • vodovod Troubelice

Naše kanalizace

V našem majetku je rovněž 3 kanalizační sítě o celkové délce přes 40 km a 3 čistírny odpadních vod, které dohromady disponují kapacitou 6,5 tis. m3/den.

Majetek se nachází ve 3 lokalitách:

 • kanalizace a ČOV Uničov
 • kanalizace a ČOV Hlubočky – Mariánské Údolí
 • kanalizace a ČOV Troubelice
mapa našeho majetku

Skupinový vodovod Olomouc

Nejvýznamnějším z vodovodů ve vlastnictví VHS Olomouc,a.s. je skupinový vodovod Olomouc, který v současné době zásobuje pitnou vodou kromě samotného města Olomouce a jeho integrovaných částí i obce Bystrovany, Dolany, Grygov, Hlubočky, Horka nad Moravou, Krčmaň, Křelov-Břuchotín, Mrsklesy, Náklo, Náklo – Mezice, Přáslavice, Příkazy-Hynkov, Samotišky, Skrbeň, Střeň, Střeň-Lhota, Toveř a město Velká Bystřice.

Do našeho majetku nespadá vodohospodářská infrastruktura na území města Olomouce, Litovle a Šternberka a jejich okolních obcí a ani obce Křelov-Břuchotín, Samotišky, Toveř, Dolany, Skrbeň. Vodu tam proto přebírají a koncovým zákazníkům distribuují obce nebo jiné obchodní společnosti.

Město Olomouc pronajímá, stejně jako my, svůj vodohospodářský majetek společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., která potom dodává jimi vyráběnou vodu přímo k zákazníkům.

V Litovli je voda ze skupinového vodovodu Olomouc předávána Vodohospodářské společnosti Čerlinka, s.r.o. pro zásobování města Litovle a jeho integrovaných částí, obcí Červenky, Haňovic, Mladče, Pňovic, Strukova, Uničova-Dětřichova a Žerotína.

Ve Šternberku vodu odebírá Vodohospodářská společnost Sitka, s.r.o. pro zásobování města Šternberka a obcí Moravská Hůzová, Štěpánov a Svazku obcí vodovodu Pomoraví.

Skupinový vodovod Olomouc je zásobován z těchto zdrojů podzemní vody:

 • úpravna vody Černovír (prameniště Černovír, Chomoutov, Moravská Hůzová a Štěpánov)
 • prameniště Senice na Hané
 • prameniště Litovel (Čerlinka)
 • úpravna vody Příkazy (prameniště Březové a Pňovice).

Skupinový vodovod Uničov

Skupinový vodovod Uničov je zásobován pitnou vodou z úpravny vody Šibeník, do které je přiváděna podzemní voda z prameniště Haukovice a Brníčko.

Na úpravně vody Šibeník je ze surové vody odstraňován volný oxid uhličitý. Skupinový vodovod Uničov zásobuje město Uničov a jeho integrované části (Brníčko, Benkov, Střelice, Renoty) a obec Želechovice. Kromě toho je voda předávána obci Paseka a Újezd.

Skupinový vodovod Domašov nad Bystřicí

Zdrojem vody pro skupinový vodovod Domašov nad Bystřicí je voda z řeky Bystřice, která je upravována na vodu pitnou v úpravně vody v Domašově n/B. Z tohoto skupinového vodovodu jsou zásobovány obce Domašov nad Bystřicí, Horní Loděnice, Hraniční Petrovice a Jívová.

Pitná voda se také získává z jímacích zářezů z dvou pramenišť – Cikánského a Lučního pramene umístěných cca 1,8 km jihovýchodně od obce Domašov nad Bystřicí.

Kanalizace a ČOV Uničov

Nejvýznamnější z kanalizací v majetku společnosti je stoková síť a mechanicko biologická čistírna odpadních vod Uničov.

ČOV Uničov o kapacitě 20 tis. ekvivalentních obyvatel byla uvedena do provozu v roce 1967, přičemž v letech 2001 – 2003 prošla komplexní rekonstrukcí.

Parametry na odtoku dlouhodobě dosahují vynikajících hodnot a s rezervou splňují zákonné požadavky.

Kanalizace a ČOV Hlubočky – Mariánské Údolí

Naše druhá největší mechanicko biologická čistírna odpadních vod se nachází v Hlubočkách – Mariánském Údolí a její kapacita činí 4 800 ekvivalentních obyvatel.

Do trvalého provozu byla uvedena v roce 1976 a v letech 2007-2008 prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Rovněž stokovou síť v Hlubočkách – Mariánském Údolí se daří postupně rekonstruovat a spolu s ČOV je zajištěno odpovídající čištění odpadních vod z celé aglomerace.

Další majetek

K naší další infrastruktuře patří vodovody v Křivé a Dlouhé Loučce, částečně i vodovody a kanalizace v Troubelicích a Přáslavicích.

Samostatný vodovod Křivá tvoří jímací území, z kterého je pitná voda odebírána pomocí jímacích zářezů a gravitačně přiváděna do dvoukomorového vodojemu. Odtud pak hygienicky zabezpečená voda odtéká přímo do spotřebiště Křivá.

Vodovod, který sloužil pro zásobování části Dlouhé Loučky byl zrušen v rámci výstavby nového vodovodu v obci a nyní je v provozu pouze jeho část určená pro zásobování lokality Valšův Důl. Zdrojem vody jsou rovněž jímací zářezy.

V Troubelicích vlastníme rozvodný řad (7,2 km), 2 studny, úpravnu vody a vodojem. Obec vlastní asi 2,01 km vodovodu. U kanalizace je to naopak. Naše společnost vlastní kanalizaci v sídlišti rodinných domků (1,32 km) a k tomu čistírnu odpadních vod na 200 ekvivalentních obyvatel. Obci pak patří větší část kanalizace v obci a 250 m v sídlišti RD.

V obci Přáslavice vlastníme část vodovodu a 1 čerpací stanici, stoky včetně ČOV patří obci.

Klíčové investiční akce [více zde…]

 • Rekonstrukce prameniště Štěpánov…13,9 mil. Kč
 • Vodárna Černovír – úpravy po povodni 1997…115,7 mil. Kč (z toho dotace 54,7 mil. Kč)
 • Rekonstrukce ČOV Uničov…133,7 mil. Kč (z toho dotace 18,5 mil. Kč)
 • Rekonstrukce ČOV Mariánské Údolí…49,8 mil. Kč (z toho dotace 17,98 mil. Kč)
 • Rekonstrukce vodárenského dispečinku VHS…14,4 mil. Kč
 • Rekonstrukce vodojemu Droždín IA…18,9 mil. Kč
 • Rekonstrukce vodojemu Droždín IB…24,2 mil. Kč
 • Rekonstrukce vodojemu Křelov IA…10,6 mil. Kč
 • Rekonstrukce vodojemu Křelov IB…5,2 mil. Kč
 • Cementace ocelových potrubí v letech 2003 – 2014; dl. 35,5 km…71,7 mil. Kč
 • Postupná rekonstrukce úpravny vody Domašov n/B v letech 2004 – 2007…11 mil. Kč

Přehled nejvýznamnějších investic v jednotlivých letech od roku 2000 naleznete zde.