Majetek společnosti

Vodohospodářská společnost Olomouc spravuje majetek v celkovém objemu 4,27 mld. Kč. Jedná se o vodohospodářskou infrastrukturu pokrývající převážnou část okresu Olomouc.

Do našeho majetku patří hlavní vodovodní přivaděče, vodojemy, prameniště a úpravny vody a dále některé kanalizace a čistírny odpadních vod.

Na naši vodovodní síť jsou se svojí infrastrukturou napojena města a obce, nebo jejich společnosti, které dodávají vodu koncovým zákazníkům.

V současné době veškerý náš majetek pronajímáme společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Ta ho na základě smlouvy z roku 2020 provozuje, hospodaří na něm a dodává vodu odběratelům. Naše společnost z nájemného zajišťuje větší rekonstrukce, obnovu majetku a jeho rozvoj.

Naše vodovody

Do našeho majetku patří 6 vodovodů v délce 291,4 km, na kterých provozujeme 16 vodojemů s celkovým objemem přes 53 tis. m3. Vodu z 19 pramenišť zpracovává 6 úpraven vody a řada čerpacích stanic.

  • skupinový vodovod Olomouc
  • skupinový vodovod Uničov
  • skupinový vodovod Domašov n/B
  • vodovod Dlouhá Loučka
  • vodovod Křivá
  • vodovod Troubelice

Naše kanalizace

V našem majetku je rovněž 3 kanalizační sítě o celkové délce přes 40 km a 3 čistírny odpadních vod, které dohromady disponují kapacitou 6,5 tis. m3/den. Majetek se nachází ve 3 lokalitách:

  • kanalizace a ČOV Uničov
  • kanalizace a ČOV Hlubočky – Mariánské Údolí
  • kanalizace a ČOV Troubelice

6

vodovodů

o celkové délce 291,4 km

19

pramenišť

o celkové vydatnosti 761 l/s

16

vodojemů

o objemu přes 53 tis. m3 vody

3

kanalizační sítě

s celkovou délkou přes 42 km

6

úpraven vody

s kapacitou 525 l/s

3

čistírny vod

s kapacitou 25 tis. ekvivalentních obyvatel

Náš majetek a probíhající či nedávno ukončené investice přehledně v mapě

Zobrazení našeho majetku v členění na jednotlivé skupinové a samostatné vodovody se zákresem našich sítí a objektů vodohospodářské infrastruktury – MAJETEK

 

Zobrazení probíhajících investičních akcí se základními informacemi k jednotlivým akcím – INVESTICE