Informace pro developery

Nejrůznější informace a odpovědi na dotazy, které nám často kladou stavebníci, developeři a další zájemci o napojení na naše sítě.

Informace pro developery

Přeložky vodohospodářských sítí

Pokud má dojít ke kolizi mezi naší vodohospodářskou infrastrukturou (nejenom vodovody a kanalizace, ale též kabely či stanice katodových ochran) musí nám investor nového záměru zaslat v dostatečném předstihu projekt s návrhem na řešení této kolize. Po následném projednání a vyřešení provozních a technických komplikací bude nutné uzavřít „Smlouvu o přeložce“ [.docx]. Teprve po tomto kroku lze podat žádost o stavební řízení. Přeložky našich sítí jsou řešeny též v § 24 zákona 274/2001 Sb.

 

Zpracováno dne 2. ledna 2023
Vypracoval: Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek

Podmínky pro nabývání vodohospodářského majetku

Tento dokument je vydán pro potřeby investorů (developerů), kteří se chtějí připojit ke stávající vodohospodářské infrastruktuře Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. (dále jen VHS). Existuje-li hospodářský zájem na vybudování vodohospodářské infrastruktury (dále jen VHI) v určité lokalitě a investor z jakéhokoli důvodu nemíní být, byť i jen přechodně vlastníkem/provozovatelem VHI – zatíženým povinnostmi z toho plynoucími, lze takový záměr pojmout jako prodloužení/zahuštění stávající sítě VHI. V tom případě ale vybudováním prodloužení/zahuštěním nedojde k vytvoření nové (druhé) věci, nýbrž jde o zhodnocení jedné (původní) věci, která jak v průběhu, tak po realizaci stavebního záměru bude mít stále jednoho a stejného vlastníka. V tomto případě pak mluvíme o technickém zhodnocení již existující infrastruktury a mezi investorem do technického zhodnocení a vlastníkem zhodnocené věci vzniká právo/povinnost investici vypořádat.

Vzhledem k zájmu o napojení na náš vodohospodářský infrastrukturní majetek si dovolujeme uvést následující požadavky, které je třeba respektovat:

1.v rámci přípravy projektové dokumentace nebo investičního záměru nám investor zašle svůj záměr a k němu doloží návrh řešení a základní bilanční výpočty potřebné pro posouzení možnosti napojení na vodovod či kanalizaci. Po jejich posouzení a prověření technických možností od nás získá vyjádření (resp. souhlas),

2. pokud investor uvažuje s předáním vodovodu (kanalizace) obci a ta s následným vkladem do VHS nebo technickým zhodnocením VHI společnosti VHS, musí v rámci PD a realizace dodržovat „Technické podmínky pro přípravu a realizaci staveb“ (tzn. používat jen schválený materiál sítí, armatur a objektů),

3. o vkladu nebo technického zhodnocení VHI majetku je možné uvažovat jen při splnění následujících kritérií:

a.) vybudovaný veřejný vodovod nebude mít investiční náklad (dále jen IN) na jednoho ekvivalentního obyvatele (1 EO) vyšší než 55 000 1 Kč bez DPH

b.) vybudovaná veřejná kanalizace nebude mít IN na jednoho ekvivalentního obyvatele (1 EO) vyšší než 60 000 2 Kč bez DPH

 

Celkové IN veřejného vodovodu (kanalizace) předkládá investor akce a VHS ji ověřuje dle metodiky kalkulace plánu obnovy. Do IN musí být zahrnut i podíl komunikací (chodníků), jestliže je nová infrastruktura pod nimi uložena.
Poznámka: 1 EO = 1 obyvatel (odběratel pitné vody/producent odpadní vody). 1 RD = 3,5 EO a 1 byt = 2,5 EO. V případě odběru/produkce pro průmysl, služby, zemědělství bude postupováno dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. nebo dle konkrétní kalkulace.

 

4. před vydáním územního povolení si investor vybere z nabízených možností 1 – 5 z „Podmínek pro napojení na vodohospodářskou infrastrukturu v majetku Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s.“ – podrobněji popsáno v samostatné příloze,

5. následně projektant dokončí dokumentaci, která musí respektovat „Technické podmínky pro přípravu a realizaci staveb“. Naše společnost k takové PD vydá stanovisko a akce může dospět do fáze vydání vodoprávního povolení,

6. před zahájením stavebních prací nás bude investor nebo vybraný zhotovitel kontaktovat a umožní nám kontrolu na staveništi. V každém případě musíme být přizváni ke kontrole: použitých materiálů, potrubí vodovodu/stoky, provádění hutnění obsypu a k tlakové zkoušce,

7. po ukončení výstavby si investor připraví následující doklady:

a.) dokumentaci skutečného provedení díla (1x na CD ve formátu *.dgn (dwg))

b.) geodetické zaměření (ve formátu *.dgn – struktura souboru geodetického zaměření je stanovena – lze ji poskytnout)

c.) prohlášení o shodě a další atesty od použitých materiálů

d.) protokol o tlakové zkoušce

e.) v příp. vodovodu navíc protokol o zkoušce požárních hydrantů, doklady o proplachu a desinfekci, zkrácený hygienický rozbor vody (vyhovující) a protokol o funkčnosti identifikačního vodiče,
v příp. kanalizace navíc kamerový záznam potrubí a šachet)

f.) originál „Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcném břemenu)“ [.docx] k vybudovanému vodovodu (kanalizaci) a to ke všem dotčeným pozemkům. Tento dokument musí být potvrzený Katastrem nemovitostí

 

Všechny předané doklady musí být min. ve dvou písemných vyhotoveních (1x pro VHS a 1x pro MOVO).

 

8. před zahájením kolaudačního řízení doručí investor na VHS podklady dle bodu 7 písm. a – e. a za jeho stranu podepsanou „Smlouvu o vypořádání investice“. Teprve po vydání kolaudačního rozhodnutí může provozovatel začít nový úsek provozovat a napojovat nemovitosti (za předpokladu, že jsou vyřízené žádosti o napojení k veřejnému vodovodu (kanalizaci) a povolení k realizaci přípojek),

9. po kolaudaci (nejpozději do 3 měsíců) dodá investor Smlouvy o zřízení služebnosti (bod 7 písm. f) a výpis z KN a tím bude celý proces ukončen.

 

VHS je ochotna snášet zásahy do svého majetku v podobě jeho zhodnocení za podmínky uzavření „Smlouvy o vypořádání investice, ve které bude dohodnut podíl VHS na investici (primárně 0 %, tj. celá investice jde na účet investora či osob odlišných od VHS) a další detaily. Přílohou je mj. i vzor „Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě“.

 

Závěr:

Tyto podmínky platí pro nabývání VHI do výše 1 000 000,- Kč bez DPH. V případě většího rozsahu majetku je zapotřebí předložit tento záměr nejdříve v představenstvu společnosti k projednání a v případě jeho schválení pokračovat v další přípravě akce.

Pokud se budou řešit vklady VHI do základního jmění společnosti od našich akcionářů, je nutné uvedený záměr nejprve schválit představenstvem a následně o něm musí rozhodnout i valná hromada společnosti, která se problematikou vkladů zabývá v pravidelných cyklech.

 

Zpracováno dne 2. ledna 2023
Vypracoval: Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek

 

[1] Určená hodnota byla stanovena dle zkušeností a má vazbu i na kritéria stanovená OPŽP 2014-2020 (cíl 1.2)
[2] Určená hodnota byla stanovena dle zkušeností a má vazbu i na kritéria stanovená OPŽP 2014-2020 (cíl 1.1)

Podmínky pro napojení na vodohospodářskou infrastrukturu v majetku Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s.

Tento dokument je vydán pro potřeby investorů uvažujících o připojení na vodohospodářskou infrastrukturu (dále jen VHI) Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. (dále jen VHS) a vychází z § 8 odst. 4 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Nejedná se však o detailní výčet všech kroků nutných ke zdárnému předání majetku nebo zajištění jeho provozování. Základním dokumentem je zákon „o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a doplňujících vyhlášek.

 

Z hlediska budoucího napojení na VHI v majetku VHS jsou možné tyto varianty (za předpokladu splnění všech dále uvedených požadavků):

 1. Investor nového vodovodu (kanalizace) zrealizuje a zkolauduje dílo, to zůstane v jeho vlastnictví a zajistí si jiného odborného provozovatele než má VHS.
  Základní požadavky:
  – v místě napojení nebo v jeho těsné blízkosti vybudovat měrnou šachtu (přesné vystrojení šachty bude odsouhlaseno při vstupním jednání s provozovatelem dle místních podmínek),
  – uzavřít písemnou dohodu dvou provozně souvisejících vlastníků dle §8 zákona 274/2001 Sb.,
  – s MOVO uzavřít smlouvu o předané vodě.
 2. Po dostavbě a zkolaudování zůstane vodovod (kanalizace) ve vlastnictví investora, ale provoz si zajistí přes stejného provozovatele jako má VHS.
  Základní požadavky:
  – v místě napojení nebo v jeho těsné blízkosti vybudovat měrnou šachtu (přesné vystrojení šachty bude odsouhlaseno při vstupním jednání s provozovatelem dle místních podmínek),
  – uzavřít písemnou dohodu dvou provozně souvisejících vlastníků dle §8 zákona 274/2001 Sb.,
  – s MOVO uzavřít smlouvu o provozování.
 3. Po dostavbě a zkolaudování bude vodovod (kanalizace) předán obci a ta si zajistí jiného odborného provozovatele než má VHS.
  Základní požadavky:
  – stejné jako pro variantu 1.
 4. Po dostavbě a zkolaudování bude vodovod (kanalizace) předán obci, ale provoz bude zabezpečovat přes stejného provozovatele jako má VHS.
  Základní požadavky:
  – stejné jako pro variantu 2.
 5. Po dostavbě a zkolaudování bude vodovod (kanalizace)  předán VHS (bude uzavřena Smlouva o vypořádání investice).
  Základní požadavky:
  – pokud není vybudovaný vodovod (příp. kanalizace) rozsáhlý (tzn. bez nutnosti vzniku samostatného měřící okrsku), není nutné budovat měrnou šachtu,
  – před kolaudací na VHS doručit „Smlouvu o vypořádání investice“ [.docx] (podepsaná investorem díla) a po vydání kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) bude do smlouvy doplněno č.j. a podepsána i VHS. V tomto případě není třeba uzavírat písemnou dohodu dvou provozně souvisejících vlastníků dle §8 zákona,
  – detailní požadavky vztahující se k bodu 5 jsou řešeny v samostatném dokumentu „Podmínky pro nabývání vodohospodářského majetku“.

 

Pokud máte zájem o napojení na náš vodohospodářský infrastrukturní majetek, tak si dovolujeme uvést další podrobnější požadavky, které se vztahují k variantám 1 – 5:

a.) napojení musí být technicky možné a nesmí významně zhoršit současné tlakové poměry nebo kapacitní možnosti sítě (doložit výpočtem nebo skutečným měřením na síti),

b.) návrh a stejně tak i zrealizované dílo musí splňovat technické požadavky ČSN a zákonné předpisy ČR. Rovněž použitý materiál sítě, armatur a příp. objektů musí splňovat kvalitativní a hygienické parametry dané legislativou,

c.) před zahájením stavebních prací musí být celý záměr projednán a našim smluvním provozovatelem, kterým je MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (dále jen MOVO), se kterou bude odsouhlaseno místo napojení včetně technických podmínek a způsobu provádění napojení a případných odstávek,

d.) pokud tomu nebrání technické možnosti nebo bilanční limity vydá VHS souhlas s realizací díla. Přílohou bude i návrh „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně související infrastruktury“ [.docx] (platí pro varianty 1 – 4),

e.) bez souhlasu MOVO nesmí být prováděna žádná manipulace se stávající infrastrukturou,

f.) do termínu kolaudace musí investor zajistit následující dokumenty:
– dokumentaci skutečného provedení díla (1x na CD ve formátu *.dgn (dwg)),
– geodetické zaměření (ve formátu *.dgn),
– prohlášení o shodě a další atesty od použitých materiálů,
– protokol o tlakové zkoušce,
v příp. vodovodu navíc protokol o zkoušce požárních hydrantů, doklady o proplachu a desinfekci, zkrácený hygienický rozbor vody (vyhovující) a  protokol o funkčnosti identifikačního vodiče,
v příp. kanalizace navíc kamerový záznam potrubí a šachet),
aby bylo možné doplnit Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně související infrastruktury.

g.) před zahájením kolaudačního řízení doručí investor na VHS vyplněnou (až na chybějící č.j. kolaudačního rozhodnutí) a z jeho strany podepsanou „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně související infrastruktury“ (s VHS) a „Smlouvu o provozování nebo o vodě předané“ (s MOVO). (platí pro varianty 1 – 4),

h.) po kolaudaci pak VHS doplní do Dohody č.j., tu podepíše a jedno paré vrátí zpět investorovi. Tím bude celý proces ukončen a provozovatel může začít nový úsek provozovat a napojovat nemovitosti (za předpokladu, že jsou vyřízené žádosti o napojení k veřejnému vodovodu (kanalizaci) a povolení k realizaci přípojek),

 

Závěr:

U varianty č. 3 a 4 je možné uvažovat s následným vložením vodovodu (kanalizace) do majetku VHS Olomouc, a.s., jestliže se jedná o akcionáře společnosti. V tomto případě půjde o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem tvořeným nově zrealizovanou vodohospodářskou infrastrukturou (dále jen VHI) a to na základě uzavřené smlouvy, která musí být schválena valnou hromadou společnosti a usnesením zastupitelstva obce. Před jejím schválením musí být navíc vyhotoven znalecký posudek, který stanoví cenu a předávací protokol, který bude obsahovat veškeré požadované doklady. I pro tyto případy platí zásady obsažené v dokumentaci „Podmínky pro nabývání vodohospodářského majetku“. Předávaná VHI musí být kvalitně provedena, což musí být potvrzeno nejméně 5-ti letou záruční dobou.

Pokud má majetek v budoucnu (nejdéle do 5-ti roků od kolaudace díla a výjimečně v případě existence dotačního titulu do 10-ti roků) převzít do majetku naše společnost, požadujeme kromě předání požadovaných dokladů, být s dostatečným předstihem informování o zahájení realizace a mít možnost vstupu na pozemek z důvodu kontroly prováděných prací. Jedná se zejména o kontrolu použitého materiálu, který bude po zásypu nepřístupný a provedení obsypu potrubí. Nejpozději před zahájením stavebního řízení nám musí být předložena PD k připomínkám (mohou být uplatněny naše technické připomínky, které zohledňují provozní zkušenosti nebo kvalitativní požadavky). Přesné technické podmínky pro výstavbu vodovodu (kanalizace) jsou obsaženy v samostatném dokumentu „Technické podmínky pro přípravu a realizaci staveb“.

U varianty č. 5 musí být nejpozději před zahájením kolaudačního řízení podepsaná Smlouva o vypořádání investice a doručena na VHS. I v tomto případě platí, že předávaná VHI musí být kvalitně provedena, což musí být potvrzeno nejméně 5-ti letou záruční dobou a průběžnou kontrolou našich pracovníků při realizaci díla.

 

Aktualizováno dne 23. ledna 2023
Vypracoval: Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek

Jak je to s vodovodní nebo kanalizační přípojkou?

Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je vodovodní přípojka samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Podle ustanovení § 3 odst. 2,  zákona č. 274/2001 Sb. je kanalizační přípojka samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není rovněž vodním dílem. Veřejná a domovní část již není shora uvedeným zákonem specifikovaná, pouze je tímto zákonem řešeno vlastnictví k přípojkám.

Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.

Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.

Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

Opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.

Jaká jsou ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok

Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

 1. u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
 2. u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
 3. u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

 

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze

 1. provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
 2. vysazovat trvalé porosty,
 3. provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,
 4. provádět terénní úpravy,

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá z uzavřené smlouvy.