Vodné a stočné

Od 1.1.2024 je stanovena jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele, kteří jsou zásobováni přes našeho smluvního provozovatele – Moravskou vodárenskou, a.s. následovně:

– Vodné: 51,97 Kč/m3 (58,21 Kč/m3 vč. DPH*)
– Stočné: 56,37 Kč/m3 (63,13 Kč/m3 vč. DPH*)
– Celkem: 108,34 Kč/m3 (121,34 Kč/m3 vč. DPH*)

* počítáno s DPH 12%

Od 1.1.2024 bude v tarifní oblasti Olomoucko rovněž platit i jednotná cena vody předané a to ve výši 21,15 Kč/m3 bez DPH.

Cena vody zahrnuje

  • VODNÉ = veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody,
  • STOČNÉ = veškeré náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod.

 

Cena je jednotná jak pro domácnosti, tak i pro ostatní odběratele.

Cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství je Ministerstvo financí, které uplatňuje formu tzv. věcného usměrňování cen. Stanovuje závazná pravidla pro tvorbu a sjednávání cen.

Do takto regulované ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních předpisů. Tato regulace je stanovena rozhodnutím (výměrem) a je spolu s podrobnostmi o tom, jaké reálně vzniklé náklady naopak vůbec nelze zahrnout do ceny (např. penále, pokuty, reklama atp.), popsána v každoročně aktualizovaném výměru, zveřejněném Ministerstvem financí ČR v Cenovém věstníku.

Výše plateb za vodné a stočné tak není běžnou tržní cenou, její výše se vždy odvíjí od pravidel regulace a provozovatelé vodovodů a kanalizací (bez ohledu na způsob vlastnictví soukromé/municipální) mají stanovena jasná pravidla, jaké nákladové položky mohou do těchto cen zahrnout a jaké nikoliv. Je tedy mylná představa, že provozovatel si může sám zcela libovolně určit cenu vodného a stočného.


1 m3 107,15 Kč vč. DPH