Nájemce (MOVO, a.s.) je oprávněn vybírat od odběratelů úplatu za odběr vody z vodovodní sítě a za odvádění odpadních vod kanalizační sítí na svůj účet. Výše vodného a stočného se stanoví vždy pro období jednoho roku, přičemž se uplatňuje princip jednotné ceny. Návrh výše vodného a stočného zpracuje nájemce podle právních a cenových předpisů a předkládá ho pronajímateli (představenstvu VHS Olomouc, a.s.) k připomínkám a schválení.

V § 8 zákona č. 274/2001 Sb. – o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu jsou uvedeny náležitosti, které musí smlouva s odběratelem splňovat. Kalkulace ceny vodného a stočného vychází z platných předpisů pro věcně usměrňované ceny, viz. Cenový věstník MF ČR.