Svolání valné hromady na 27. 11. 2015

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 47675772, svolává VALNOU HROMADU akcionářů, která se bude konat dne 27. listopadu 2015 od 13.00 hod. v sídle společnosti s tímto pořadem jednání:

  1. Zahájení a úvodní procedurální jednání (volba funkcionářů valné hromady a schválení jednacího řádu)
  2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem nemovitého majetku – tvořeného jednak tzv. infrastrukturními stavbami nezapisovanými do katastru nemovitostí a jednak pozemky zapsanými v katastru nemovitostí – majoritním akcionářem společnosti, tj. statutárním městem Olomouc, o 10.160.000,- Kč na novou hodnotu základního kapitálu 573.230.000,- Kč z dosavadní hodnoty základního kapitálu 563.070.000,- Kč.
  3. Usnesení a závěr

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání téhož dne od 12.00 hod.

Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání této řádné valné hromady, tj. 20. listopad 2015. Akcionář je na valné hromadě oprávněn hlasovat těmi hlasy, které odpovídají akciím vlastněným akcionářem k rozhodnému dni.

Návrh usnesení valné hromady a zároveň znalecký posudek k ocenění nepeněžitého vkladu vč. přílohy označený v textu navrhovaného usnesení jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech ode dne publikace této pozvánky do dne konání valné hromady, a to vždy od 8.00 do 14.00 hodin.

Tytéž dokumenty jsou dostupné ode dne publikace této pozvánky do dne konání valné hromady nepřetržitě na internetových stránkách společnosti www.vhs-ol.cz. Návrh jednacího řádu řádné valné hromady obdrží její účastníci u prezence. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce (tzn. statutárního zástupce, delegáta jakožto zástupce obce, popř. zástupce na základě písemné plné moci). Každých 1.000,- Kč nominální hodnoty vlastněných akcií představuje jeden hlas. Zástupce akcionáře na základě plné moci nebo delegát obce je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, popř. pověření (usnesení), na jehož základě je delegován. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgány právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží v prvopise nebo v úředně ověřené kopii výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument osvědčující jejich postavení statutárního orgánu a právo právnickou osobu akcionáře samostatně zastupovat. Zástupci či delegáti právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží tytéž doklady jako statutární orgány k osvědčení delegace či správnosti zmocnění k zastupování právnické osoby. Akcionáři, jejich zástupci či delegáti jsou povinni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo obdobným dokumentem. Bez splnění uvedených náležitostí není žádná osoba oprávněna vykonávat na valné hromadě práva akcionáře.

 

Představenstvo společnosti


Aktuální novinky

Nový ředitel VHS Olomouc

Představenstvo společnosti na základě doporučení výběrové komise rozhodlo o vítězi výběrového řízení na pozici ředitele VHS. Novým ředitelem se stane doc. Ing. Tomáš…

Oslavy dne vody nabídnou v Olomouci bohatý program pro všechny

Přednášky, workshopy, komentované prohlídky, plavby na lodi i skvělá hudba. Oslavy mezinárodního dne vody, který připadá na 22. března, nabídnou v Olomouci zajímavý čtyřdenní program…

VHS Olomouc, a. s. bude mít nového ředitele

Na prosincovém zasedání představenstva VHS Olomouc, a.s. došlo k dohodě mezi ředitelem společnosti a představenstvem, že bude vypsáno výběrové řízení na funkci ředitele…

Vodné a stočné 2024

Od 1.1.2024 je stanovena jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele, kteří jsou zásobováni přes našeho smluvního provozovatele – Moravskou…