Svolání valné hromady na 27. 11. 2015

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 47675772, svolává VALNOU HROMADU akcionářů, která se bude konat dne 27. listopadu 2015 od 13.00 hod. v sídle společnosti s tímto pořadem jednání:

  1. Zahájení a úvodní procedurální jednání (volba funkcionářů valné hromady a schválení jednacího řádu)
  2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem nemovitého majetku – tvořeného jednak tzv. infrastrukturními stavbami nezapisovanými do katastru nemovitostí a jednak pozemky zapsanými v katastru nemovitostí – majoritním akcionářem společnosti, tj. statutárním městem Olomouc, o 10.160.000,- Kč na novou hodnotu základního kapitálu 573.230.000,- Kč z dosavadní hodnoty základního kapitálu 563.070.000,- Kč.
  3. Usnesení a závěr

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání téhož dne od 12.00 hod.

Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání této řádné valné hromady, tj. 20. listopad 2015. Akcionář je na valné hromadě oprávněn hlasovat těmi hlasy, které odpovídají akciím vlastněným akcionářem k rozhodnému dni.

Návrh usnesení valné hromady a zároveň znalecký posudek k ocenění nepeněžitého vkladu vč. přílohy označený v textu navrhovaného usnesení jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech ode dne publikace této pozvánky do dne konání valné hromady, a to vždy od 8.00 do 14.00 hodin.

Tytéž dokumenty jsou dostupné ode dne publikace této pozvánky do dne konání valné hromady nepřetržitě na internetových stránkách společnosti www.vhs-ol.cz. Návrh jednacího řádu řádné valné hromady obdrží její účastníci u prezence. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce (tzn. statutárního zástupce, delegáta jakožto zástupce obce, popř. zástupce na základě písemné plné moci). Každých 1.000,- Kč nominální hodnoty vlastněných akcií představuje jeden hlas. Zástupce akcionáře na základě plné moci nebo delegát obce je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, popř. pověření (usnesení), na jehož základě je delegován. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgány právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží v prvopise nebo v úředně ověřené kopii výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument osvědčující jejich postavení statutárního orgánu a právo právnickou osobu akcionáře samostatně zastupovat. Zástupci či delegáti právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží tytéž doklady jako statutární orgány k osvědčení delegace či správnosti zmocnění k zastupování právnické osoby. Akcionáři, jejich zástupci či delegáti jsou povinni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo obdobným dokumentem. Bez splnění uvedených náležitostí není žádná osoba oprávněna vykonávat na valné hromadě práva akcionáře.

 

Představenstvo společnosti


Aktuální novinky

Výběrové řízení na pozici Vedoucí distribuce vody

Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. hledá pracovníka(ci) do technického úseku na pozici Vedoucí distribuce vody.

Zápis z valné hromady 28. 6. 2024

Nabízíme Vám ke stažení zápis z valné hromady společnosti VHS Olomouc, a.s. konané dne 28. 6. 2024.

Informace pro akcionáře společnosti k veřejnému návrhu smlouvy na koupi akcií

Vážení akcionáři, dne 28. 6. 2024 schválila valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. rozhodnutí o nabytí (odkupu) vlastních akcií s neomezenou převoditelností dle…

Výběrové řízení na pozici vedoucí zákaznického centra

Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Vedoucí zákaznického centra